3.třída

Vážení rodiče a milé děti.

Konečně jsme se dočkali a vracíme se zpět k prezenční formě výuky ve škole. I když nás čekají nějaké změny v podobě testování a podobně, věříme, že celou situaci společnými silami zvládneme. Vyučování bude probíhat podle klasického školního rozvrhu, který Vám sem pro jistotu i s harmonogramem dne vkládám. Podrobné informace jste již obdrželi na email. Moc se na Vás na všechny těším opět ve škole a zdravím Vás.

Paní učitelka Veronika

Rozvrh hodin

 

Harmonogram dne od 12.4. v rámci prezenční výuky:

7:30 - 8:30 - příchod dětí a jejich testování.

8:30 - výuka dle rozvrhu

13:00 (od úterý 13:10)- oběd- změna času-oběd až po 5.vyučovací hodině

13:30-16:00 -odpolední družina v kmenové třídě

 

Vyzvedávací časy dětí: 12:00 (po 4.vyučovací hodině- v pátek)

                                     12:50 (po 5. vyučovací hodině)

                       cca 13:30 (po obědě)

                       15:00-16:00

*Vyzvedávání dětí v jiný čas, pouze s vyplněným formulářem.

Organizace- duben 2021

1.-5.4.- Velikonoční prázdniny.

6.-9.4. - Online výuka v Google Meet.

12.4. - Návrat k prezenční výuce ve škole.

 

Přání Velikonocea

 

 

Učivo duben 2021:

Matematika

Malá a velká násobilka.

Počítání v oboru do 1000.

Český jazyk       

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M,P.

Úvod do vyjmenovaných slov po S.

Slovní druhy.

Podstatná jména- rod,číslo,pád.

Prvouka

Životní podmínky.

Rostliny, živočichové. Znaky života. Stavba těla u některých nejznámějších druhů. Základní společenstva.

Ochrana přírody.

Anglický jazyk

Tematický okruh: exotická zvířata (animal, hippo, lion, giraffe, monkey, elephant, snake, crocodile, penguin, parrot, eagle - from Europe, North America, South America, Africa, Asia, wings, grass, leaves, fruit, nuts)

 

 

 

snowdrop 2136964 640

Učivo březen 2021:

Matematika

Opakování malé násobilky a dělení se zbytkem.

Slovní úlohy.

Úvod do velké násobilky.

Kružnice.

Český jazyk       

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M.

Slovní druhy.

Podstatná jména- rod,číslo.

Prvouka

Živá a neživá příroda.

Voda,koloběh vody v přírodě, nerosty a horniny, vzduch, půda.

Anglický jazyk

Tematický okruh: jídlo (pizza, chips, salad, vegetables, potatoes, fish, sausages, chicken, cereal, bureger(s), eggs, icecream, yoghurt, chocolate, apple(s), orange(s), banana(s))

Odpovědi na otázky :

What do you like for (breakfast/lunch/dinner)? - I like...

Do you like...? Yes, I do./ No, I don´t.

What´s your favorite (food)?

Do you like this?

 

Organizace- březen 2021

Online výuka v Google Meet.

8. - 14. 3. 2021 Jarní prázdniny

 

tea 1090672 640

Učivo únor 2021:

Matematika

Násobilka 1-10.

Písemné sčítání a odčítání.

Sčítání a odčítání zpaměti.

Rozlišování stovek, desítek, jednotek.

Sčítání a odčítání desítek a stovek.

Dělení se zbytkem.

Mnohoúhelníky - obvod mnohoúhelníku.

Geometrická tělesa- podstava, stěna, hrana, vrchol.

Český jazyk       

Procvičování vyjmenovaných slov po B,L,M.

Slovní druhy - podstatná jména, přídavná jména.

Prvouka

Práce, činnosti, zvyky lidí. 

Lidská společnost.

Současnost a minulost v našem životě.

 

Anglický jazyk

Tematický okruh: oblečení ( a T-shirt, a coat, a shirt, a hat, a jumper, a skirt, a jacket, shoe(s), jeans)

Odpovědi na otázky :

Have you got (Jet´)s (jeans)? Yes, I have/ No, I haven´t.

Whose (hat) is this? It´s the (pirate)´s (hat).

 

Organizace- únor 2021

Online výuka v Google Meet.

 

winter 1995527 640

Učivo leden 2021:

Matematika

Malá násobilka.

Písemné sčítání a odčítání.

Sestavení slovní úlohy, zápis výpočtu a odpovědi.

Český jazyk       

Vyjmenovaná slova B,L,M.

Prvouka

Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, pitný režim.

Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby.

Anglický jazyk

Slovní zásoba - Body.

I ´ve got.... / I haven´t got..

She´s got/ He´s got

 

Organizace- leden 2021

 Od 4. 1. 2021 - Online výuka v Google Meet.

 

přání 

Organizace- prosinec 2020

4.12. - Návštěva Mikuláše ve škole.

18.12.- Vánoční učení a třídní besídka

21.-22.12. - Dny boje proti covidu (děti již nejdou do školy).

23.12.2020-3.1.2021 - Vánoční prázdniny.

 

Cesta za dárečky, to bylo letošní téma vánočního učení a třídní besídky. Stromeček jsme již ozdobili v průběhu týdne, a tak jsme se v pátek mohli naplno věnovat 11 vánočním úkolům, na jejichž konci nás čekaly dárečky pod stromečkem, které přinesl každý z nás. Vánoční úkoly byly z různých oblastí - od počítání, přes psaní dopis kamarádovi, pouštění lodiček, zdobení stromečku zvířátkům, přípravu vánočního stolu a dalších. Popřáli jsme si krásné svátky a tento den jsme zároveň oslavili naše poslední společné vyučování v roce 2020. Náramně jsme si to užili a už se těšíme, až se zase po novém roce sejdeme. 

 DSC 1321

 DSC 1256

přání

DSC 1252

DSC 1251

DSC 1250DSC 1247

DSC 1246

DSC 1243

DSC 1241

Bez názvu

DSC 1300

DSC 1292

 

DSC 1261

DSC 1266

DSC 1268

DSC 1284

DSC 1285

DSC 1287

DSC 1313

DSC 1315

DSC 1317

DSC 1325

 

Lego soutěž sice proběhla už v říjnu, avšak díky distanční výuce se vyhlášení posunulo až na prosinec. Stavění z Lega nás velmi baví a všichni žáci se rádi zapojili. Vyhrát však může jen jeden, tedy v tomto případě chlapecká trojice: Filip K., Sebastian  B. a Antonín B. se svou strašidelnou stavbou Dům smrti. Vítězům gratulujeme :)

Lego 1
Lego 2
Lego 3
 
Lego 4
Lego soutěž podpořena z dotace města Plzně - Podpora aktivit k technickému vzdělávání 2020. 
Kreativní živel“ a „konejšivá babička“ pečují o děti v plzeňském Malíčku - Moje Dětská Skupina

 

                                      

sv. Mikuláš

Učivo listopad 2020:

Matematika

-malá násobilka

-písemné sčítání a odčítání do 100

-zaokrouhlování na desítky

-geometrie - úsečka, přímka, polopřímka

 Český jazyk       

- technika psaní

- tvořivé psaní na zvolené téma

-rozvíjení mluveného projevu, slovní zásoby

-vyjmenovaná slova, slova příbuzná

 Prvouka

- svět kolem nás

-měříme čas (hodiny), objem

-rodina

Anglický jazyk

- slovní zásoba- Rodina, Domov, Svátky

-Členové rodiny, Vánoce

-How many (brothers) have you got? I have got.../ I haven´t got a (sister).

 

Organizace- listopad 2020

30.11. - Znovuotevření školy - Prezenční výuka ve škole.

Probíhá distanční výuka + online výuka přes Google Meet.

 

Učivo listopad 2020:

Matematika

-malá násobilka

-písemné sčítání do 100

-zaokrouhlování na desítky

-jednotky délky- m,dm,cm,mm

 Český jazyk       

- čtení s porozuměním

-rozvíjení mluveného projevu

-verš ,rým,  básník

-vyjmenovaná slova, slova příbuzná

-obojetné souhlásky

 Prvouka

- svět kolem nás

-vlastnosti látek

- měříme teplotu, hmotnost

Anglický jazyk

- slovní zásoba- Zvířata, Lidské tělo

-I´m/ She´s / He´s happy, sad, hungry,..

- Good morning/afternoon, evening.

-How are you? I´m ...

Organizace- říjen 2020

7.10.- Logická olympiáda - vyplňujeme v PC učebně ve škole

14.10.- Preventivní program Zdravé zuby - program ve škole 3.vyučovací hodinu (kartáček na zuby s sebou)

26.-27.10.-Covidové prázdniny

28.10. -Státní svátek

29.-30.10. - Podzimní prázdniny

 legosoutež

Učivo říjen 2020:

Matematika

-malá násobilka

-sčítání a odčítání do 100

-geometrie - základní útvary v rovině -úsečka, geometrické tvary, základní geometrické útvary v prostoru - krychle, kvádr

-jednotky délky- m,dm,cm,mm

 Český jazyk       

- plynulé čtení, čtení s porozuměním

-rozvíjení mluveného projevu

-znělé a neznělé souhlásky

-slova nadřazená a podřazená, souřadná, významem podobné a protikladné

-vlastní jména

 Prvouka

- obec, části obce, místní a okolní krajina

-světové strany

- živá a neživá příroda ,rostliny, houby, základní společenstva

Anglický jazyk

- slovní zásoba-školní nábytek

-abeceda

- zájmena (I,you,he,she, it,we,you,they)

-Halloween (a witch, a pumpkin,a vampirebat,a ghost, sweet)

-How old are you? Is it a...?

 

 

Enviromentální projekt 1.stupně

Společně se všemi třídami 1.stupně jsme se od září pustili do zkoumání naší přírody. Každý měsíc se budeme věnovat jednomu tématu, se kterým se seznámíme, pohrajeme, dozvíme se a naučíme něco zajímavého ze světa přírody kolem nás.

 

Září - Houbové království

121119201 2734172840190404 2798226133149934446 n

121109607 1489100328144730 689648967281145700 n

121108752 4366579366797637 2209125453048520490 n

121107119 265668668005489 2447161430590287821 n

121102539 373295794079732 2593982534415035457 n

121099833 344733396770633 3358752228405484463 n

121098615 3455911017821061 8354105032286474011 n

121094877 1476448222550909 610607839592132254 n

121092655 335895917741591 8530365193940494690 n

121083980 1611461659036149 1725330558762433829 n

121081142 800895893816836 5527275398661427465 n

121072324 673691376600851 2237385244978687633 n

 

121159544 355915455837270 7514379677620604281 n

 

121254468 815396152618002 3371744868689272699 n

121095173 332375458054858 2291869734681923032 n

121098789 379914336516508 3239709218750690010 n

 

11.9.2020 jsme se zúčastnili výstavy hub v Arboretu Sofronka.

19

18

1716

14

11

10

9

8

6

5

 

4

3

 2

 

 

Učivo září 2020:

Matematika

-základy násobilky

-opakování učiva 2. třídy

 Český jazyk        

- opakování učiva 2. třídy

- čtení s porozuměním

 Prvouka

- opakování

- škola, cesta do školy, doprava

Anglický jazyk

- tématický okruh - Škola

- představování se

- pozdrav - přivítání, rozloučení se

 

 obrázek

ROZVRH HODIN

2020/2021

 

1

2

3

4

5

6

Pondělí

AJK

M

ČJ

ČJ

 oběd

Úterý

AJ

TV

TV

M

oběd

VV

Středa

M

AJ

PRV

ČJ

 oběd ČJ

Čtvrtek

ČJ

ČJ

AJ

M

 oběd HV

Pátek

ČJ

ČJ

M

PRV

 oběd  

 

Vážení rodiče a milé děti.

Prázdniny nám skončily a máme nový školní rok 2020/2021. Společně ho zahájíme 10.září v 8:30 v naší 3.třídě.

Moc se na Vás těším!

Vaše paní učitelka Verča

 

 

Organizace- září 2020

1.-9.9.- Distanční výuka z důvodu karantény pedagogického sboru

10.9.- Zahájení školního roku od 8:30, s sebou přezůvku, penál, tašku (aktovku) na dokumenty, svačinu, čip na oběd.

       - vyučování dle rozvrhu do 13:30

       - ranní družina od 6:30

       - odpolední družina do 16:00

       - vyzvedávací časy 13:30, poté až 15:10 - 16:00

11.9. -Výstava hub Arboretum Sofronka

14.-18.9.- Tento týden je možnost zúčastnit se jakéhokoliv zájmového kroužku

21.9. - Přinést vyplněné přihlášky na kroužky

28.9. - Statní svátek - sv. Václav

 

 

Pomůcky 3.třída - školní rok 2020/2021: 

 •  penál : gumovací pero, ořezávátko, guma, základní sada pastelek, základní sada fixů, tužka č. 2 a č.3, nůžky, tuhé lepidlo
   
 • tvrdé desky na sešity (s gumou přes rohy - do aktovky)
   
 • blok A5 (linkovaný)
   
 • pořadač A4 na euro fólie
   
 • pravítko 30 cm a trojúhelník s ryskou
   
 • kufřík na výtvarné pomůcky: pastelky a fixy-větší sada, ochranný oděv na VV-triko nebo zástěra,hadřík, podložka na lavici, vodovky, sada štětců, kelímek na vodu, modelína, voskovky)
   
 • přezůvky
   
 • cvičební úbor - hřiště - tepláky/kraťasy, triko, mikina, boty – do tašky

                                 - tělocvična -tepláky, triko, boty s bílou podrážkou - do batůžku

 • převlečení do družiny

*Jaké další sešity zakoupit, se domluvíme až v září (zatím žádné nekupujte).

 

 

ee

 


 

 

 

 

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack