Ekonomika školy

Základní charakteristikou školy je její neziskovost. Veškeré prostředky, které škola získává ve formě školného, státní dotace a sponzorských aktivit, musí být beze zbytku použity na úhradu potřeb školy.

Hlavní zdroje příjmů jsou dva: státní dotace a školné. Školné je splatné ve dvou půlročních splátkách, a to vždy k 10. 7. na I. pololetí a k 10. 1. na II. pololetí daného školního roku.

Ekonomika školy je kromě školného a dotací otevřena pro sponzorskou aktivitu s možností vzájemné spolupráce a dohod.

Vítáme každou pomoc, byť i malou a jsme vděčni každému, kdo pomoc škole nabídne.

Účet školy je veden u ČSOB Plzeň pod číslem 111996410/0300.

Děkujeme srdečně všem, kteří mají možnost škole pomoci.

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack