Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019

                           161114 Logo Plzen mesto B RGB zelena nahled

Podpora aktivit k technickému vzdělávání

pro rok 2019

Finanční dotace poskytnutá statutárním městem Plzeň  -  35 000,- Kč.

   Cílem našeho projektu je snaha podpořit technické vzdělávání a manuální zručnost žáků 1.a 2.stupně ZŠ cestou praktických činností již od 1.ročníku. Žáci si hravou formou, přiměřenou věkovým možnostem, osvojují a rozvíjejí své technické myšlení, manuální zručnost, tvořivost, správné pracovní návyky a dovednosti při organizaci, plánování, správné návyky týmové i vlastní pracovní činnosti. Řešení projektových úloh v týmu a prezentace výsledků vede žáky ke společnému zájmu spolupracovat, k nutnosti společně vyřešit problém a dále zdokonalovat řešení. Podporujeme manuální zručnost, tvořivost a kreativitu žáků cestou nových forem práce, motivujeme tak žáky pro budoucí studium řemeslných oborů.Tyto dovednosti a návyky získané již během docházky 1. stupně pak žáci využijí ve vyšších ročnících, které jsou ještě více zaměřeny na technické a přírodovědné obory, které by zúročili ve svém vzdělávání, v běžném životě a v následném výběru budoucího povolání především z řady technických oborů, které plzeňské střední školy nabízejí. 

     Finanční dotace i finanční spoluúčast byla využita výhradně na aktivity projektu „Podpora aktivit k technickému vzdělávání“. Finanční podpora umožnila pořízení sestav konstrukčních stavebnic pro zájmový kroužek Malý velký stavitel (konstrukční a elektrotechnické stavebnice Lego, Real Constructions, Boffin elektronické auto, Boom Trix, robot Blue Bot). Žáci využili sestavy konstrukčních stavebnic také v soutěži Malý velký stavitel – Lego stavby, která proběhla v naší škole ve dvou kolech. Konstrukční stavebnice také žáci často využívají během vyučování (Matematika, Prvouka, Praktické činnosti apod.), při realizaci jednotlivých úkolů soutěže Pohár vědy i během činnosti školní družiny. Dále byla finanční dotace použita na nákup spotřebního materiálu a vybavení zájmového kroužku Dovedné ruce.

      Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantu a finanční spoluúčast školy jsme dále využili na nákup vybavení a materiálovou podporu pro rukodělné činnosti žáků např. v rámci rukodělných řemeslných dílniček (Valentýnské tvoření, Vyrábíme pro maminky, Řemeslné dílničky, Velikonoční dílničky, Haloweenské dílničky,…), kdy si žáci během dne prošli stanoviště, kde se seznamovali a vyzkoušeli si jednoduchá řemesla – např. drátování, svíčkařství, šperkařství, dekorativní modelářství,… V tomto školním roce proběhnou ještě Mikulášské a Vánoční dílničky, výroba kulis a rekvizit pro Vánoční vystoupení žáků naší školy v Sokolovně Bolevec. Žáci se v průběhu roku seznamovali s různými řemesly, s jejich historií, vždy si i sami řemesla vyzkoušeli na výrobě jednoduchých výrobků (např. barvířství, šperkařství, košíkářství, drátování, mýdlařství, hrnčířství, pekařství, drhání,…). Žáci vyráběli i v rámci akcí mimo školu (program v Národním technickém muzeu v Plasích – Centrum stavitelského dědictví, Dětský den v přírodě,…), v rámci volnočasových aktivit školních pobytů v přírodě (např. výroba amuletu, kosmické lodě, výroba vlajky, dekorování týmového trička,…) Využívali zde zakoupený spotřební materiál i materiály přírodní.  

     Dále jsme finanční prostředky využili pro nákup spotřebního materiálu na vyhotovení výrobků v rámci rukodělné soutěže „Řemeslo má zlaté dno“ vyhlášené Plzeňským krajem pro rok 2019, které se naše škola zúčastnila ve věkových kategoriích 1. stupeň ZŠ (1.- 5. třída) a 2. stupeň ZŠ (6.- 9. třída).

      Kromě činností ve škole třídy se svými učiteli navštívili expozice Techmánie v Plzni a její laboratoř, Dny vědy a techniky a program v národopisném muzeu Velikonoční dílny.

    Dále byla finanční dotace využita na vybavení školní dílny.

    

     Pro celkové financování jsme využili poskytnutou finanční dotaci ve výši 35 000,-

Kč a finanční spoluúčast školy ve výši 9 589,- Kč.

                                   Závěrečnou zprávu vypracovala Mgr.Miloslava Schnebergerová

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack