Výchovné poradenství

Milí rodiče a žáci,

i v letošním školním roce jsem byla pověřena vykonáváním funkce výchovné poradkyně.

Jako výchovná poradkyně mám řadu úkolů. Jedním z nich je pomáhat žákům při řešení problémů, výchovných, vzdělávacích, komunikačních, a především také osobních… . Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí nebo si neví rady s řešením nějakého problému. Neřešený problém se pak může velmi často stát zdrojem dalších nepříjemností. Výchovný poradce může být první v řadě těch, kdo mohou pomoci. Každý výchovný poradce je zavázán k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení, takže veškeré informace, které si navzájem sdělíme podléhají tomu nejvyššímu utajení a zůstanou pouze mezi námi!

Žákům deváté třídy výchovný poradce pomáhá s volbou jejich budoucího povolání a studia. Poskytuje informace o jednotlivých typech středních škol a učilišť a podává informace potřebné ke správnému vyplnění přihlášky na vybranou školu.

Výchovný poradce je zde i pro rodiče žáků, kteří s ním mohou konzultovat případné nejasnosti nebo dotazy týkajících se jak výběru povolaní, tak i výchovné a vzdělávací problémy svých dětí.

Výchovný poradce je tu pro vás. Můžete mě kdykoli oslovit, domluvit si schůzku, a to nejen v konzultačních hodinách. Dále můžete využít „chránky důvěry“, která visí na chodbě vedle vchodu nebo můžete též využít tento email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přeji Vám příjemný školní rok 2017/18

PaedDr. Eva Růžičková


Plán práce výchovného poradce

Školní rok 2017/2018

Stáhnout ve formátu PDF

Září

 • Doplnění a kontrola databáze žáků s SPU, tvorba přehledů pro učitele a vedení školy (průběžně), kontrola naplňování vzdělávacích opatření a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání
 • seznámení celého učit. sboru se závěry vyšetření žáků a stanovených podpůrných opatření, doporučení způsobů práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádného nadáni
 • konzultace IVP integrovaných žáků, individuálních plánů podpory a vyrovnávacích opatření, a to se žáky, učiteli, asistenty pedagoga a rodiči (při zavádění, změnách a hodnocení plánů)
 • spolupráce s PPP, SPC při tvorbě a úpravách individuálních plánů (průběžně)
 • zadávání dat do školní matriky (průběžně)
 • zajištění výukových materiálů žákům s navýšeným financováním (průběžně)
 • příprava materiálů k volbě povolání
 • účast na pravidelném ročním setkání výchovných poradců v PPP
 • účast na pravidelném ročním setkání výchovných poradců na ÚP Plzeň – město
 • koordinace plánů činností VP a metodika prevence
 • spolupráce s třídními učiteli všech tříd

Říjen

 • koordinace vzdělávání učitelů v problematice specifických vzdělávacích potřeb a sociálně patologických jevů (ve spolupráci s vedením školy a metodikem prevence)
 • kontrola individuálně plánů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádného nadáni
 • kontrola zadaných dat školní matriky
 • poskytování informací k volbě povolání, průzkum zájmu o studium na SŠ, doporučení, poradenství rodičům (k čemu se žák hodí) – průběžně
 • zajištění exkurze do centra pro volbu povolání při Úřadu práce v Plzni
 • konzultační hodiny pro rodiče všech žáků
 • poskytování informací o nabídce SŠ a SOŠ – průběžně
 • účast na třídních schůzkách

Listopad

 • předání informací o studijních možnostech rodičům a žákům (nástěnka, web, besedy se žáky, individuální konzultace s rodiči a žáky
 • odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou (do 30. 11. 2018), pomoc žákům a zákonným zástupcům při odvolání v případě nepřijetí
 • předání zápisových lístků k přihláškám na umělecké školy
 • kontrola plnění individuálních plánů, metodická podpora učitelům
 • hospitační činnost (práce pedagogů s integrovanými žáky)

Prosinec

 • zveřejnění aktuální dokumentace k volbě povolání
 • upřesňování volby škol individuálně s žáky a rodiči

Leden

 • pololetní pedagogická rada – vytipování nadaných žáků a žáků s výukovými nebo jinými problémy
 • individuální konzultace k volbě vhodné školy
 • vydávání přihlášek ke studiu
 • instrukce k vyplňování přihlášek na SŠ pro třídní učitele a rodiče
 • kontrola trvání platnosti IVP integrovaných žáků, individuálních plánů podpory a vyrovnávacích opatření, návrhy na prodloužení platnosti, návrhy na nová vyšetření

Únor

 • pomoc žákům při přípravě přijímacího řízení
 • hospitační činnost a metodická podpora  (práce pedagogů s žáky, plnění individuálních plánů podpory a vyrovnávacích opatření)

Březen

 • podání přihlášek na SŠ (do 15. 3. 2018)
 • předání zápisových lístků rodičům

Duben

 • sledování výsledků přijímajícího řízení, vedení evidence, pomoc při odvolání, při účasti v dalším kole PŘ
 • seznámení žáků a rodičů s možností odvolacího řízení,
 • informace ohledně dalších kol přijímacího řízení na SŠ
 • zápis do 1. třídy

Květen

 • odvolací řízení nepřijatých žáků
 • další termíny přijímacích zkoušek
 • evidence výsledků přijímacího řízení na SŠ, pomoc při odvolání, při účasti v dalším kole PŘ
 • kontrola trvání platnosti IVP integrovaných žáků, individuálních plánů podpory a vyrovnávacích opatření, návrhy na prodloužení platnosti, návrhy na nová vyšetření
 • účast na třídních schůzkách

Červen

 • zpráva o umístění žáků na SŠ, evidence
 • přehled přijatých žáků na jednotlivé typy SŠ a další podklady pro výroční zprávu
 • kontrola matriky, vyřazení vycházejících žáků
 • kontrola platnosti vyšetření a příprava materiálů pro příští rok
 • zpracování zprávy o činnosti vých. poradce a preventivy za šk. rok 2017/18
 • spolupráce s metodikem prevence ohledně přípravy a objednávky preventivních programů pro šk. rok 2017/18

 

Průběžně:

 • Sledovat, zda nedochází k šikaně dětí, řešit jednotlivé případy s žáky i rodiči
 • Sledovat, zda nedochází k týrání dětí v rodině
 • Sledovat správnou péči o děti v rodině, řešit jednotlivé případy ve spolupráci se sociálním oddělením
 • Poradenství a konzultační činnost žákům, učitelům a rodičům při řešení jejich výchovných a vzdělávacích problémů
 • Spolupráce s PPP, SPC, s kurátorem, rodiči, žáky, pedagogy
 • Výchovné komise s rodiči- řešení problémů, neomluvené hodiny
 • Účast na školeních

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky:
Denně 7:00 – 19:00 po domluvě

Kontakty: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 604 357 718

zus-elementaria

zelena-skola

happy-snack